Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  1,519 1250 words tugasan ditemui, harga dalam USD

  ...gfvhss ന് അടുത്തുളള രിഫാഇ മസ്ജിദ് പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുന്നു,* കാടങ്കോട് രിഫായി മസ്ജിദ് വേണ്ടി ഇത് വരേ സംഭാവനായായി കിട്ടിയത് [login to view URL] Rahman Haji. 1250 കഷ്ണം കല്ല് . [login to view URL] Muneer 10.000 രൂപ [login to view URL] .Abdul Rahman 10,000 രൂപാ [login to view URL] Salam Haji 10.000 രുപാ. 5.Shamsudheen.M.5000 രൂപ . 6.K.M. Nasar 5000 രുപ [log...

  $495 (Avg Bid)
  $495 Avg Bida
  2 bida

  Translate Belarusian 1250 word stucture site

  $47 (Avg Bid)
  $47 Avg Bida
  2 bida

  ...ادواردز والSEO وغيره تضمن الانتشار وزيادة المتابعين الحقيقين في المنطقة الجغرافية المحددة وتضمن الوصول للهدف المنشود وهو تسويق الخدمة الطبية الميزانية الشهرية للحملة 1000 - 1250 دولار المشروع الثاني / في حال اعتماد الخطة يتم تنفيذها والعمل على كافة التصاميم والمحتوى المنشور وادارة الصفحات بإشراف مباشر من قبلنا التفاصيل الاخرى عبر الرسائل الخاصة

  $70 (Avg Bid)
  $70 Avg Bida
  12 bida

  ...this please provide details of the Instagram account. Please send us sample pages for which work was done. PAYMENT TERMS: You will get paid as follows... 25% when I get to 1250 fans 25% when I get to 2500 fans 25% when I get to 3750 fans 25% 30 days after we get a total of 5,000 fans (to make sure everything is good and the account is safe or if you

  $110 (Avg Bid)
  $110 Avg Bida
  25 bida

  ...this please provide details of the facebook account. Please send us sample pages for which work was done. PAYMENT TERMS: You will get paid as follows... 25% when I get to 1250 fans 25% when I get to 2500 fans 25% when I get to 3750 fans 25% 30 days after we get a total of 5,000 fans (to make sure everything is good and the account is safe or if you

  $123 (Avg Bid)
  $123 Avg Bida
  19 bida

  ...my research proposal. I have total of 5 article and i will split this milestone to 5. You will work with me today and tomorrow to complete all 5 article review(up to 300 words each). You will submit one by one while i create another milestone of $20 until you complete all 5 articles. The initial mile stone will be $20 upon approval and assignment

  $79 (Avg Bid)
  $79 Avg Bida
  13 bida

  Require content writer ...who is ideally a health care professional to write health care and medicine related content for online pharmaceutical site Require 1-2 articles weekly, which will be 750-1250 words in length. Article should be HTML formatted - with hyperlinks to reputable UK based sources. Free images should also be inserted into the posts

  $65 (Avg Bid)
  $65 Avg Bida
  134 bida

  add content to web pages as per outline 1250 words

  $75 (Avg Bid)
  $75 Avg Bida
  51 bida

  Barg Alhaya + Corporate Identity Development including: • Logo ...Options for each level } Stationary & Forms Vehicles, Promotional Items, Signages, Uniforms & Badges Packaging [10 items] Interior Design (Retail Shop): Total dimensions: 1250 sqm Deliverables: • 3D views • Floor plan • Furniture plan • AC plan • Power plan • Ceiling plan

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 Avg Bida
  62 bida

  Hi Swati H., Ifor the second project as it is 10 slides and with clear comments and requirements, I just made it 1250/- and not 1500/- as I have to check my margins too.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Avg Bida
  1 bida

  I need to send out 1250 emails and LI contact requests using templates I provide. The job needs to be done in 2 days from start (by Sunday 11:30PM CET). Full coordination of messages layout will be done with me to make sure the right wording is used and the format is right to avoid spam-looking messages. I will be closely supporting the work so the

  $106 (Avg Bid)
  $106 Avg Bida
  26 bida

  When bending sheet metal parts ie a tray (like a shoe box lid) we need to manually select and calculate which tooling lengths will be appropriate for the job. I was ... the tooling would be 1off 1000. 1off 250mm. if we have 1240 and there is no match it needs to calculate the nearest which can be smaller but not bigger. Ie 1230 is ok but 1250 is not.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Avg Bida
  37 bida

  We would like to translate a 1250-word pdf from German into English. All applicants must possess a strong command of both languages and verifiable proof of translation expertise in the language pair. Budget: $30.00 USD, plus a great review and future consideration for projects in this language pair. Turnaround: Immediate upon acceptance of the offer

  $22 (Avg Bid)
  $22 Avg Bida
  36 bida

  Hy, I ne...am therefore looking for people who are willing to donate money (50000€ minimum). Thank you very much. More you help me, more you will get paid. I will pay between 1000€ or 1250€ after I will receive 60000€, if less you will receive 15€ or 17€ for every thousand money you will provide me. The faster you are the more I will pay.

  $881 (Avg Bid)
  $881 Avg Bida
  6 bida

  Hi syrwebdevelopmen, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over...profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I couldn't reopen the project, so I try this way instead. The average bid on the project was 1250. If this is acceptable to you, we can moce forward.

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 Avg Bida
  1 bida

  ##### 1.000 Dollar maximum budget, not 1250 Dollar, not 1500 Dollar ###### Maximum budget is 1000 Dollar Hello, i am looking for a developer who can build a real time game app in iOS and Android. - Location based game with shooting a photo - ios and android - landing page website - Full Copyrights - Admin tool: We can watch the sequence in which

  $1012 (Avg Bid)
  $1012 Avg Bida
  16 bida

  The requirements are in the attached email. My budget is fixed: 1250 Indian Rupees. Deadline is strict: 6 hours. Please bid of you comply with the budget and deadline and serious bidders only..

  $17 (Avg Bid)
  $17 Avg Bida
  7 bida

  Word count: 1000-1250 words This is an article for an order fulfillment house looking to add meaningful content to its blog. I would like a well-researched, well-written article that covers how Cross Border eCommerce is the Answer to Trade Wars. Please include some statistics to make it seem more researched. How does eCommerce that moves across international

  $64 (Avg Bid)
  $64 Avg Bida
  16 bida

  We are (b2b) 125 scooter parts distributer Our ...distributer Our parts range from Honda scooters to Piaggio & Yamaha and more. Your job is to sell parts for us in return for 8%-12.5% percent of what you sold. That’s £800-£1250 every £1000. If you are found to be a good sales person you will be hired full time with more rewards and benefits.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bida
  4 bida

  Freelance Music Facilitator for BAND Corporate Team Building Event in Tokyo, Japan Team Music Japan needs to hire 10 Freelancers Find out about Team Music her...musical equipment 4) Teach beginners to play their basic musical instruments 5) Able to commit at least for the next 3 months teambuilding events. Job Type: Freelance Salary: 1250 JPY /

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Avg Bida
  7 bida

  Need a simple crypto currency exchange made. Looking for a budget of $1000-$1250 max.

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 Avg Bida
  25 bida

  I am looking for an accustomed writer to write 3750 words on various topics for Me. 3 articles will be 1250+ words and are product buying guides. Details and format will be provided. They must be thoroughly researched, written manually, sound natural, be easy to read. And written in a viral tone. Instructions for the articles will be provided to you

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bida
  32 bida

  I am looking for an accustomed writer to write 3750 words on various topics for Me. 3 articles will be 1250+ words. Details and format will be provided. They must be thoroughly researched, written manually, sound natural, be easy to read. And written in a viral tone. Instructions for the articles will be provided to you. They should pass Copyscape

  $28 (Avg Bid)
  $28 Avg Bida
  29 bida

  only the writer who really knows about spss bid the project.

  $118 (Avg Bid)
  $118 Avg Bida
  19 bida

  ... with proven knowledge of drafting meta titles (55-65 characters) and meta descriptions (140-155 characters) for individual properties listed on the site. 2. Approximately 1250 sets of titles and descriptions are required and to be delivered in a .csv file. 3. Please demonstrate your understanding of what you believe makes an effective meta title and

  $501 (Avg Bid)
  $501 Avg Bida
  38 bida

  ...%2F%[login to view URL]%2Fnews%2Fcryptocurrency%2Fresearchers-find-34-200-vulnerable-ethereum-smart-contracts%2F&docid=l2NQ6r0KNJdPFM&tbnid=TeHiPyMMmfoUKM%3A&vet=1&w=1250&h=455&source=sh%2Fx%2Fim As a background image and i want my logo to fit in with it well. My brand name is Swex Cheapeast and best design gets it....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Avg Bida
  47 bida

  We have prepared a guideline document - 1250 words. That needs to be converted in to Hindi so that the tasks can be performed by those who are familiar with Hindi language. The emphasis should be on logic, rather than exact translation.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Avg Bida
  41 bida

  Content writing 5 pages . There should be np plagairism . sample content is already provided. rewrite and add content . total word count 1250-1500 words including all pages.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Avg Bida
  18 bida

  i need articles and researching about some crypto coins i will tell you mininmum word 1250 i need 2 article now

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bida
  39 bida

  ...book: 1. An outline, in point form to be used to write for a self- help book entitled: “Natural Organic Healing”…. You can beat Joint Pain. 2. A three to five page(750 -1250 words) introduction to the book. The writer should address the project in a warm empathetic conversational style, the audience is looking to this book as a solution to a problem

  $10 (Avg Bid)
  $10
  1 penyertaan

  I will provide detailed instructions, keyword, and resources to write the article. your job is to create 100% unique, highly-engaging article with high class english Thanks....

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Avg Bida
  25 bida

  I will provide detailed instructions, keyword, and resources to write the article. your job is to create 100% unique, highly-engaging article with high class english Thanks....

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Avg Bida
  19 bida

  We need a Person who can give us 50 Working People For network marketing concept. All the 50 Persons have to invest 1250 Indian rupees with their bank details addhar card and pan card.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Avg Bida
  1 bida

  I will provide detailed instructions, keyword, and resources to write the article. your job is to create 100% unique, highly-engaging article with high class english Thanks....

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Avg Bida
  15 bida

  I will provide detailed instructions, keyword, and resources to write the article. your job is to create 100% unique, highly-engaging article with high class english Thanks....

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Avg Bida
  5 bida

  We are planning to use the existing flag pole to fly our company's flag. We required 1. A site location plan at a scale of 1:500 or 1:1250 scale showing the site and its surroundings. The site boundary must be clearly marked by bold black or red outline or hatching. 2. Include on a plan confirming which flagpole we are seeking to display the flag

  $194 (Avg Bid)
  $194 Avg Bida
  27 bida

  We are planning to use the existing flag pole to fly our company's flag. We required 1. A site location plan at a scale of 1:500 or 1:1250 scale showing the site and its surroundings. The site boundary must be clearly marked by bold black or red outline or hatching. 2. Include on a plan confirming which flagpole we are seeking to display the flag

  $177 (Avg Bid)
  $177 Avg Bida
  17 bida

  ...in Copyscape or other software. If plagiarized, the article will be rejected with no pay. Spin articles will also be rejected. Price: 1000 words - $40 1250 words -$50 1500 words -$60 1750 words -$70 2000 words - $80...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Avg Bida
  38 bida

  Hi, I've just translated a document I have to send and I would like to proofread it for today. This shouldn't take a lot of time, it may be perfectly well translated so, I'm willing to hire someone to work in a hourly basis. One time job.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Avg Bida
  49 bida

  Looking for a Full Time Unity 3D Game Developers for 1 year. Should hav...Developers for 1 year. Should have great experience in Unity3D. Looking for a long term team. Proposals without portfolio will be ignored. Budget details: fixed cost $700 to $1250 / monthly 8working hours Timeframe: I need to hire someone in the next 2 to 3 . days Thanks

  $1180 (Avg Bid)
  $1180 Avg Bida
  29 bida

  Looking for a Full Time Unity 3D Game Developers for 1 year. Should hav...Developers for 1 year. Should have great experience in Unity3D. Looking for a long term team. Proposals without portfolio will be ignored. Budget details: fixed cost $700 to $1250 / monthly 8working hours Timeframe: I need to hire someone in the next 2 to 3 . days Thanks

  $1083 / hr (Avg Bid)
  $1083 / hr Avg Bida
  1 bida

  ...which has to be in the format of a portfolio. There are three parts to this portfolio, the first beginning with 1) Research, Critical Thinking and Academic Writing (1000 Words) Some people argue that financial statements should be fully geared towards serving investors’ needs as they are the ones providing the capital to fund a business. The

  $13 (Avg Bid)
  $13 Avg Bida
  1 bida
  Trophy icon Carrousel Photo Tamat left

  Design an image that will go in front page of a website (1250 x 521px). The concept is that the image shows the customer the 3 steps that they need to follow when using the page. Enjoy the Convenience in 3 Easy Steps!!! Step 1 = Create an account with us (Registration) Step 2 = Add merchandise to your cart (Place Your Order) Step 3 = Wait for Nuxor's

  $25 (Avg Bid)
  Dijamin
  $25
  17 penyertaan

  I am hiring persons for reg...$100 50,000-75,000 $150 75,000-100,000 $200 100,000-130,000 $300 130,000-200,000 $400 200,000-300,000 $500 300,000-500,000 $800 500,000-10,00,000 $1000 10,00,000-30,00,000 $1250 Please apply if you are interested in result basis. You have to rank my 2 keywords for each website. If You are good. You will get regular work.

  $127 (Avg Bid)
  $127 Avg Bida
  26 bida

  I have a land of 1250 sq feet, also have the floor plan, construction is already going on if anyone out there can help me by making the front elevation of the house for me thanks

  $31 (Avg Bid)
  $31 Avg Bida
  59 bida

  Hello I need an article written on "Taxi Booking Sydney". This is for a website who offers taxi services in Sydney. Article should direct towards public on wh...should direct towards public on why they should Book Taxi with the company [tell you the name later]. Please includes few bullet points, quotations etc. Word count needs to be 1250 at least.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Avg Bida
  22 bida

  Hello I need an article written on "Taxi Booking Sydney". This is for a website who offers taxi services in Sydney. Article should direct towards public on wh...should direct towards public on why they should Book Taxi with the company [tell you the name later]. Please includes few bullet points, quotations etc. Word count needs to be 1250 at least.

  $31 (Avg Bid)
  $31 Avg Bida
  33 bida

  1250 to 1500 words on the given topic along with a 5-7 minutes presentation. Please check the attached document

  $82 (Avg Bid)
  $82 Avg Bida
  57 bida

  ...will do the talking. So no need for multiple characters. So we provide you audio and you will do the layover. Our Payment Terms will be as follows First Three Months : US$1250/month After Three Months : US$1500/month + 25% Revenue sharing on YouTube Channel + Umrah for 2 people on our cost After you finish on year ** The contract will be for One

  $1105 (Avg Bid)
  $1105 Avg Bida
  38 bida

  ...website for my small business. Shopify website that needs integration with my eBay store and with google [login to view URL] you need import all my listing that are on eBay,around 1250 items. I am going to buy a premium theme,nothing from scratch,I think that the “monster” or “carbon”. The website must include everything that is needed to run and start selling

  $557 (Avg Bid)
  $557 Avg Bida
  60 bida