Tc freelancer com mypekerjaan

Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  9,440 tc freelancer com my tugasan ditemui, harga dalam USD

  ...000 രൂപാ [log masuk untuk melihat URL] Salam Haji 10.000 രുപാ. 5.Shamsudheen.M.5000 രൂപ . 6.K.M. Nasar 5000 രുപ [log masuk untuk melihat URL] Ajman 5000 രൂപ [log masuk untuk melihat URL] ajman 5000 രൂപ [log masuk untuk melihat URL] Muthaleeb 5,000 രൂപ 10.Aടlam TC Qatar 2000 രുപ ..... [log masuk untuk melihat URL]??? താല്‍പര്യമുളളവരുടെ പേര് ചേര്‍ക്കുക

  $495 (Avg Bid)
  $495 Avg Bida
  2 bida

  Saya perlu laman sesawang ditetapkan Projek jual muar2

  $25 - $211
  $25 - $211
  0 bida
  Murah2.com Tamat left

  Saya perlu laman sesawang ditetapkan Projek jual muar2

  $1265 - $2529
  $1265 - $2529
  0 bida

  Buat logo keduanya dengan : Negatif Space. Atau buat saja gimana keren menurut para desainernya. CV. Bukutang Media Press adalah usaha penerbitan buku secara indie. Mottonya : Sahabat Penulis Hebat, Berkarya Hingga Akhir Hayat. Vila Buku/[log masuk untuk melihat URL] adalah bagian dari Cv diatas yang bergerak di bidang penjualan buku online. Mottonya : Proses Cepat dan Tepat!. Warna keduan...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Avg Bida
  1 bida

  We are looking for a videographer from the US - preferred from California - for social media production. We are selling jewelry, handbags and other accessories so you must have experience at least in one of that products. We need different kind of videos including: - product videos - image/brand videos - unboxing - testimonials - 3D videos - model video You need to have a very elegant and cle...

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr Avg Bida
  2 bida

  Eu preciso de um novo site. Eu preciso que você o projete e o construa um guia comercial com ferramentas de busca de produtos nas empresas locais e filtro por preço, em breve irei transformar em aplicativo mobile

  $1091 (Avg Bid)
  $1091 Avg Bida
  11 bida

  Já tenho o blog pronto, gostaria de auxílio para repaginar a template, como menus, home...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Avg Bida
  4 bida

  Olá, nós precisamos acabar a integração das novas páginas HTML (já...precisamos de uma funcionalidade de business logic, isto é, back-end, que permita ter preços dos produtos variáveis consoante o número de pessoas que os reserva. Quem ficar com este projecto poderá vir a ter novos projectos no futuro se fizer um b...

  $210 (Avg Bid)
  $210 Avg Bida
  14 bida

  Please have a look at [log masuk untuk melihat URL] How hard would it be to scrape all of the outputs of this for every combination?

  $30 (Avg Bid)
  $30 Avg Bida
  13 bida

  Please have a look at [log masuk untuk melihat URL] How hard would it be to scrape all of the outputs of this for every combination?

  $167 (Avg Bid)
  $167 Avg Bida
  21 bida

  Olá Atualmente tenho um grupo no Facebook com mais de 35 mil membros que realizam trocas e vendas de produtos usados e novos. Criamos esse grupo com a intensão de promover uma economia colaborativa e ao mesmo tempo impulsionar a cultura de reutilização no Brasil, visto que o descarte de produtos infantis tem uma rotatividade alta. Ao mesmo tempo possibili...

  $521 (Avg Bid)
  $521 Avg Bida
  8 bida

  SEO Change of the main domain used name from .com to .[log masuk untuk melihat URL] I am in Australia and only sell to Australians. I want to change the website from [log masuk untuk melihat URL] to [log masuk untuk melihat URL] in order to increase traffic.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Avg Bida
  4 bida

  Would like it to be baby pink with VDS Real Estate Notary & Transaction Coordinator handwritten very elegantly with a a pen at the end an old school pen

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Avg Bida
  77 bida

  Tenho um projeto de plataforma Saas que deve conter um discador/softphone/webphone que preferencialmente deve ser desenvolvido em JS e que se comunique ou seja faça ligações através de servidores PABX's. O principal ponto do projeto é que o webphone deve efetuar ligações através de vários servidores PABX do mercado, ex:. Asterisk...

  $333 (Avg Bid)
  $333 Avg Bida
  1 bida

  Olá Gostaria de realizar a integração do ERP Tagplus com a loja desenvolvida com opencart

  $218 (Avg Bid)
  $218 Avg Bida
  5 bida

  ...[log masuk untuk melihat URL] Which has drivers to install virtual com port for this device. There is another USB device, which is USB HID, can you be able to create virtual port to transfer caller id info same as device above. You should write a new USB-to-Virtual COM Port driver. And every command passed to the virtual port would execute the

  $609 (Avg Bid)
  $609 Avg Bida
  8 bida

  Site desenvolvido com Bootstrap Studio precisa ser revisado e reestruturado para ampliação futura. Revisão visando o melhor desempenho nos sites de busca (SEO) Estruturação para adição futura de novas páginas de conteudo. Trata-se de site de soluções de alta tecnologia para segmento específico de mercado. [log ma...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Avg Bida
  6 bida

  Preciso de um aplicativo para Android. Gostaria que seja desenhado e construído.

  $35 (Avg Bid)
  $35 Avg Bida
  5 bida

  Comments about this fake webdesigner umeshrathod1982 in his page I aske return my money Build a realtor and real estate website $1,963.0 CAD "The freelancer, umeshrathod1982, not only he couldn’t deliver what he had promises on time and in professional manner but also cheated on re-sale another person job from Envato Pty Ltd or known as Envato

  $170 (Avg Bid)
  $170 Avg Bida
  3 bida

  Hi, I need a app builder website like https://www.appcreator24.com .

  $552 (Avg Bid)
  $552 Avg Bida
  11 bida

  ...devices to show caller ID on the screen, at the moment we are using This product: [log masuk untuk melihat URL] Which has drivers to install virtual com port for this device. There is another usb device, which is USB HID, can you be able to create virtual port to transfer caller id info same as device above. The device SDK

  $308 (Avg Bid)
  $308 Avg Bida
  4 bida

  Necesito un sitio web nuevo. Necesito que diseñen y construyan un sitio web para mi pequeño negocio.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Avg Bida
  9 bida

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $800 (Avg Bid)
  $800 Avg Bida
  8 bida

  I need an Android app. I would like it designed and build it.

  $757 (Avg Bid)
  $757 Avg Bida
  7 bida

  ...youtube. Será preciso um sistema de pagamento e area apropriada para gerir os pagamentos. Essas são as linha gerais e deve ser estendido para que tudo faça sentindo. Envie projeto com valor e etapas do mesmo....

  $532 (Avg Bid)
  $532 Avg Bida
  5 bida

  Procuro sugestões para melhorar o currículo, ajuda a seleccionar a informação, resumir e potenciar as competências e acrescentar informação pertinente para encontrar trabalho. Tenho linkedin e várias versões do meu currículo que posso enviar para verificar (2 páginas que tem por tabelas) / talvez colocar por texto em vez ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Avg Bida
  11 bida

  Implantar o processo de checkout transparente com a api do pagseguro em loja virtual do Shopify

  $105 (Avg Bid)
  $105 Avg Bida
  3 bida

  ...Formats the whole item into bold font and underlined, (iv) Adds a TC-fieldcode (Alt+Shift+O, table of contents) after the text item and (i) copies the text "Exhibit [Cross Reference]" directly behind the {TC – code, (ii) adds a tab-space behind the copied text, and (iii) sets the Level of the TC-Entry to "9", and (v) Lets the pop-up for "Mark...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Avg Bida
  20 bida

  J'ai besoin d'un flyer pour une entreprise de communication qui réalise du marquage publicitaire tous supports. Le format sera : hauteur 21,4cm largeur 15,2cm Ces dimensions comprennent une marge de coupe de 0,2cm par côté. Le flyer sera recto-verso et devra obligatoirement être en CMJN et de préférence au format Illustrator ou Photoshop. ...

  $40 (Avg Bid)
  Dijamin
  $40
  19 penyertaan

  ...someone to design my new logo based on some pretty specific instructions. There shouldn't be too much variance here so whoever gets closest to my vision will win this. - A gold/brown "fuzzy/solar" (think the sun) circle (use this colour #9b8052 as a guide) OR Try BLUE (Pay attention to [log masuk untuk melihat URL] which I've uploaded) - The letters "...

  $46 (Avg Bid)
  Dijamin
  $46
  68 penyertaan
  ECrate .com Tamat left

  I need a new website. I need you to design and build my online store.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Avg Bida
  4 bida

  Need Indian Adsense with .com domain (Godaddy)

  $119 (Avg Bid)
  $119 Avg Bida
  3 bida

  Necessito de um programador de Arduino para desenvolver (ou continuar) um projeto. Trata-se se um sistema de acionamento remoto, que recebe um input via HTTP, consulta uma chave de segurança e dispara comandos para uma segunda unidade arduino (via rede, também HTTP), que aciona um rele na outra ponta.

  $143 (Avg Bid)
  $143 Avg Bida
  4 bida

  ...website com opção de carrinho de compras para uma empresa de turismo no estilo do [log masuk untuk melihat URL] onde a pessoa seleciona a viagem, o número de pessoas e mais alguns itens que vão afetando o valor, posteriormente o pagamento deverá ser feito pelo pagseguro, paypal ou transferência bancária. Algumas características: We...

  $529 (Avg Bid)
  $529 Avg Bida
  23 bida

  Real Estate Property Portal Modules need to develop: Real Estate Portal - Which will have the option to Sale, Purcchase and Rent any type of property. Module needed: Home Residential Property Commercial Property New Projects Advertise Your Property Registration Page Post Requirements Buy Our Services Builders in India Articles / Feed Price Trends Area Wise Home Loan / Corporate :- Apply form...

  $435 (Avg Bid)
  $435 Avg Bida
  23 bida

  precisa-se ajustar um formulário simples com apenas 4 campos "algo básico"

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Avg Bida
  13 bida

  Vou abrir uma cafeteria na minha cidade e quero trabalhar com venda online de cafés especiais e produtos ligados a esse ramo (xícaras, acessórios para preparo e etc)

  $390 (Avg Bid)
  $390 Avg Bida
  25 bida
  arch17.com Tamat left

  arch17.com is a new platform Born to connect designers, suppliers, and customers all over the world, it is an e-commerce platform but with a social network shape, and we are looking to integrate ambition talented ppl who is able to add something special to arch17.com, we are looking for a front-end developer for now, but if you are back-end developer

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Avg Bida
  5 bida

  preciso definir como sera o gesso do teto e escolher alguns móveis para compor o ambiente.

  $122 (Avg Bid)
  $122 Avg Bida
  12 bida

  ...confirm the job, freelancer needs: 1. Go through the document 2. advise the Connection method between HQ-DB to Website (please let me know the pros & cons) 3. confirm TC to SC functions Milestone: Phase 1 (25%) Complete a Prototype program which include: 1. all of the program flow 2. TC to SC function (convert a sample data from TC to SC) 3.

  $1241 (Avg Bid)
  $1241 Avg Bida
  34 bida

  Hello, I'm looking for someone who is able to install TC Admin ( Game Control Panel ) both the master & remote, Master being on a VPS & remote on a dedicated server. Will also require some basic setup which should be fairly straight forward, basically adding a few games & making sure everything functions correct, some games would be: Garrys Mod Counter

  $121 (Avg Bid)
  $121 Avg Bida
  11 bida

  1. Modificar logotipo: se debe dibujar y retocar el logotipo con base a la imagen proporcionada; en vez de las letras FM debe ir TC. Se eliminan las letras donde que dice ( Fibra de vidrio, inflables, avisos); se deja el fondo negro sin esos escritos; se debe dejar el mismo slogan que dice "moldeamos sus ideas" 2. Creación de 1 banner para header

  $34 (Avg Bid)
  $34 Avg Bida
  7 bida

  ...se pretende é o mudar o "CLINIC" para "SPA" no LOGO e no ICONE mudar o "C" para "S". Haverá mudança das cores quer do "SPA" quer do "C". Trata-se de um trabalho que, alguém com experiência consegue fazer em 2 horas....

  $56 (Avg Bid)
  $56 Avg Bida
  37 bida

  looking get an attractive business name with .com availability. only serious bidders please.

  $458 (Avg Bid)
  $458 Avg Bida
  10 bida

  ...DIGITALIZADA. Necessito de uma API, desenvolvida em asp.net core com boas práticas e implementação de segurança, que me permita assinar e validar a assinatura eletrônica em registros (hash) de uma tabela a ser fornecida utilizando certificado digital. A assinatura e validação precisam estar de acordo com as especificaçõ...

  $3052 (Avg Bid)
  $3052 Avg Bida
  9 bida

  Looking for an expert to set up rooms in Beds24.com as follows. - 6 rooms in total of the same type - Each room can be sold in three different pricing plans: Double (2 guests); Single (1 guest); Shared (1 guest sharing room with someone else) - the latter means the same room can be sold twice - Only bookings for 7 nights or multiplication of 7 are

  $217 (Avg Bid)
  $217 Avg Bida
  26 bida

  trata-se de um robo que trabalha com listas de clientes com envio de mensagem onde possui link para contrataçao, que possuia todas as informações desde nome, endereço, telefone, renda, margem de credito, data de nascimento, tec... Usamos chatbox, nox, mas estamos perdendo muito chip, devido uso do whatsapp.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bida
  1 bida

  CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO 100% FUNCIONAL COM APP ANDROID E IOS

  $718 (Avg Bid)
  $718 Avg Bida
  14 bida