Ditutup

118444 Konfiguracja i parametryzacja modułu automatyczneg

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo [url removed, login to view] S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje projekt pod nazwą \"Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych [url removed, login to view] S.A. i firm współpracujących\" w ramach Umowy nr UDA-POIG.08.02.00-32-041/12-00. W związku z tym składa poniższe zapytanie ofertowe.

Dotyczy:

Konfiguracja i parametryzacja modułu automatycznego przetwarzania danych

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb [url removed, login to view] S.A. i współpracujących przedsiębiorstw systemu informatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, zawierającego platformę internetową stanowiącą kanał dostępu do aplikacji dla partnerów nie posiadających systemów informatycznych. Stworzony model integracji będzie mieć charakter platformy B2B z panelami odpowiadającymi poszczególnym obszarom współpracy przedsiębiorstw oraz wbudowany portal internetowy służący do integracji z partnerami nie posiadającymi własnych systemów informatycznych. Model wynika z faktu konieczności automatyzacji procesów biznesowych realizowanych zarówno z partnerami, którzy dysponują własnymi systemami (współpracujący partnerzy-instytucje finansowe), jak i partnerami nie posiadającymi własnych systemów informatycznych (współpracujący partnerzy-pośrednicy). Zintegrowany z aplikacją zostanie serwer baz danych, dający możliwość automatycznej wymiany danych, ich dystrybucji oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu inwestycji.

Projektowany system B2B będzie specyficznym systemem relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, opartym na zamodelowaniu i wdrożeniu platformy informatycznej wraz z portalem internetowym, służącej integracji najważniejszych procesów biznesowych związanych z działalnością w sektorze działalności finansowej.

Realizacja projektu obejmie 5 trzymiesięcznych etapów. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy:

1) procesy podstawowe (proces sprzedaży produktów finansowych, proces zarządzania informacją sprzedażową),

2) procesy administracyjne (proces obiegu dokumentów biznesowych, proces archiwizacji dokumentów),

3) procesy specjalne (proces obsługi płatności, działania marketingowe).

Prace programistyczne mają na celu zamodelowanie i stworzenie 14 modułów składający się na aplikację B2B, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych zachodzących między przedsiębiorstwami oraz integrację systemów informatycznych w sposób znacznie ograniczający udział czynnika ludzkiego w prowadzonych działaniach biznesowych. Efektem prac programistycznych będzie kompletna i gotowa do wdrożenia aplikacja. Na tym etapie zostaną podjęte również działania mające na celu implementację Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI bądź równoważnym, a także implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego. Prace obejmą następujące działania:

Szczegółowy opis zapytania:

Prace konfiguracyjne i parametryzacyjne będą obejmowały moduł:

Moduł automatycznego przetwarzania danych. Moduł umożliwi zidentyfikowanie pojawiających się modyfikacji w ofertach produktowych zawartych w systemach partnerów i zaktualizowanie danych zawartych w systemie Wnioskodawcy. Jest to szczególnie niezbędne w zakresie wszelkich działań mających na celu realizację obsługi klientów ostatecznych, a co za tym idzie, obieg informacji o wynikach realizowanego postępowania. Obsługa klienta w ramach realizowanej współpracy stanowi ciąg decyzji podejmowanych na podstawie napływających informacji. Każda zmiana parametrów obsługi klienta na jakimkolwiek etapie dostosowywania do niego narzędzia finansowego wymaga wprowadzenia natychmiastowych zmian w całości dotyczących go działań. Reakcja systemu musi być natychmiastowa, co umożliwi zapobieganie sytuacjom, w których klient otrzymuje niesatysfakcjonujący go produkt, bądź pojawia się konieczność modyfikacji powstałych wcześniej ustaleń. Partner-pośrednik musi mieć dostęp do wszelkich aktualizacji pojawiających się w systemie partnerów-instytucji finansowych. Tak prowadzone działania zapewniają profesjonalizm działań i zaufanie klientów w branży finansowej, w której niezwykle ważne jest bezpieczeństwo środków i efektywność narzędzi finansowych w kontekście danego przypadku indywidualnego klienta. Procesy wykonywane przez moduł wykazują się dużym stopniem skomplikowania, gdyż wymagają przeanalizowania wszystkich 9 systemów informatycznych partnerów pod kątem nowych bądź zmienionych pozycji poprzez porównanie ich z obecnie dostępnymi zasobami systemu Wnioskodawcy. Każda zmiana musi zostać przekazana innemu modułowi w celu zachowania spójności i jednorodności informacji systemowych.

Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat realizowanego Projektu prosimy kierować na adres:

adres mailowy: dotacja@[url removed, login to view]

Uwagi:

Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25-03-2014 o godzinie 24.00.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 50 % ceny, 30% odroczona płatność, 20% płatnik podatku VAT

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- datę sporządzenia

- termin ważności oferty

- podpis oferenta wraz z pieczątką firmową

- ceny netto dla poszczególnych podpunktów oraz całkowitą cenę netto

Oferty proszę dostarczyć listownie na adres:

[url removed, login to view] SA

Ul. Koszalińska 31/4

78-100 Kołobrzeg

Kemahiran: CSS, Reka Bentuk Grafik, HTML, PHP, Reka Bentuk Laman Web

Lihat lagi: u.s. p.s, produkt design portal, i dost, i.b.b. design, uda, stworzenie platformy, modu, konfiguracja, d charakter, pod model, portal b2b, b2b post, kana, co nr

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Poland

ID Projek: #5690289