Ditutup

118461 tworzenie modułu windykacji

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo [url removed, login to view] S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje projekt pod nazwą "Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych [url removed, login to view] S.A. i firm współpracujących" w ramach Umowy nr UDA-POIG.08.02.00-32-041/12-00. W związku z tym składa poniższe zapytanie ofertowe.

Dotyczy:

Licencja na aplikację typu B2B: Stworzenie modułu windykacji

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb [url removed, login to view] S.A. i współpracujących przedsiębiorstw systemu informatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, zawierającego platformę internetową stanowiącą kanał dostępu do aplikacji dla partnerów nie posiadających systemów informatycznych. Stworzony model integracji będzie mieć charakter platformy B2B z panelami odpowiadającymi poszczególnym obszarom współpracy przedsiębiorstw oraz wbudowany portal internetowy służący do integracji z partnerami nie posiadającymi własnych systemów informatycznych. Model wynika z faktu konieczności automatyzacji procesów biznesowych realizowanych zarówno z partnerami, którzy dysponują własnymi systemami (współpracujący partnerzy-instytucje finansowe), jak i partnerami nie posiadającymi własnych systemów informatycznych (współpracujący partnerzy-pośrednicy). Zintegrowany z aplikacją zostanie serwer baz danych, dający możliwość automatycznej wymiany danych, ich dystrybucji oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu inwestycji.

Projektowany system B2B będzie specyficznym systemem relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, opartym na zamodelowaniu i wdrożeniu platformy informatycznej wraz z portalem internetowym, służącej integracji najważniejszych procesów biznesowych związanych z działalnością w sektorze działalności finansowej.

Realizacja projektu obejmie 5 trzymiesięcznych etapów. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy:

1) procesy podstawowe (proces sprzedaży produktów finansowych, proces zarządzania informacją sprzedażową),

2) procesy administracyjne (proces obiegu dokumentów biznesowych, proces archiwizacji dokumentów),

3) procesy specjalne (proces obsługi płatności, działania marketingowe).

Prace programistyczne mają na celu zamodelowanie i stworzenie 14 modułów składający się na aplikację B2B, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych zachodzących między przedsiębiorstwami oraz integrację systemów informatycznych w sposób znacznie ograniczający udział czynnika ludzkiego w prowadzonych działaniach biznesowych. Efektem prac programistycznych będzie kompletna i gotowa do wdrożenia aplikacja. Na tym etapie zostaną podjęte również działania mające na celu implementację Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI bądź równoważnym, a także implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego. Prace obejmą następujące działania:

Szczegółowy opis zapytania:

Stworzenie modułu windykacji. Moduł windykacji służy znacznemu usprawnieniu procesów zarządzania informacją sprzedażową, obsługi płatności oraz archiwizacji danych. Moduł będzie ściśle współpracował z modułem automatycznego przetwarzania danych, analizując w tle funkcjonowania systemu wszelkie opóźnienia w płatnościach względem informacji i wytycznych zawartych w podpisanych zobowiązaniach finansowych. Moduł będzie automatycznie wyszukiwał niezgodności z zakładanym planem spłat, automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty, ustali listę osób koniecznych do objęcia działaniami naprawczo-windykacyjnymi.

Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat realizowanego Projektu prosimy kierować na adres:

adres mailowy: dotacja@[url removed, login to view]

Uwagi:

Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25-03-2014 o godzinie 24.00.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 50 % ceny, 30% odroczona płatność, 20% płatnik podatku VAT

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- datę sporządzenia

- termin ważności oferty

- podpis oferenta wraz z pieczątką firmową

- ceny netto dla poszczególnych podpunktów oraz całkowitą cenę netto

Oferty proszę dostarczyć listownie na adres:

[url removed, login to view] SA

Ul. Koszalińska 31/4

78-100 Kołobrzeg

Kemahiran: CSS, Reka Bentuk Grafik, HTML, PHP, Reka Bentuk Laman Web

Lihat lagi: u.s. p.s, em sp, uda, stworzenie platformy, modu, d obj, d charakter, pod model, obj model, portal b2b, kana, model obj

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Poland

ID Projek: #5690306