Membangun aplikasi mobile 'Sistem Tempahan Pengasuh Bahagia' (JavaScript, Android Studio & C-Panel)

Ditutup Disiarkan 1 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Matlamat Projek

Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan sistem yang sangat berguna untuk memudahkan pengguna melalui aplikasi mobile yang ingin mengupah seseorang mendapatkan perkhidmatan pengasuh berdasarkan bajet dan keperluan mereka tanpa membuang masa dan untuk mengelakkan sentuhan fizikal yang rapat. Projek ini terbahagi kepada tiga iaitu pelanggan, pengasuh dan pentadbir sistem.

Objektif Projek

Untuk mencapai matlamat projek, tiga objektif utama telah dikenalpasti. Tiga objektif pembangunan sistem adalah seperti berikut:

i. Untuk mengkaji perkhidmatan permohonan pengasuh di rumah pelanggan.

ii. Untuk mereka bentuk dan membangun sistem sedia ada untuk perkhidmatan aplikasi ‘Sistem Tempahan Pengasuh Bahagia’.

iii. Untuk menguji dan menilai keberkesanan penggunaan aplikasi yang memerlukan perkhidmatan pengasuh.

Skop Projek

Perkhidmatan pengasuh hanyalah untuk datang ke rumah pelanggan sahaja di bandar iaitu di sekitar Lembah Klang. Skop sistem ini ialah:

a) Pelanggan

i. Muat turun aplikasi Android melalui laman web atau media sosial dan PENDAFTARAN akaun baru.

ii. Pandukan pelanggan untuk hidupkan LOKASI dan senaraikan perkhidmatan yang terpapar di aplikasi.

iii. Menempah EMPAT KATEGORI pengasuh yang disebutkan di halaman Matlamat Projek.

iv. Membuat PEMBAYARAN dengan pilihan pembayaran di aplikasi mengikut keselesaan pelanggan.

v. Status pelanggan menempah pengasuh akan mendapat NOTIFIKASI untuk memulakan perkhidmatan pengasuh.

b) Pengasuh

i. PENDAFTARAN sama seperti skop pelanggan.

ii. Pengasuh boleh memilih KATEGORI pekerjaan masing-masing yang mereka ingin membuat kerja sambilan.

iii. Status pengasuh akan mendapat NOTIFIKASI jika ada pekerjaan yang akan datang.

iv. Pengasuh akan mendapat TAWARAN KERJA apabila diluluskan oleh pentadbir sistem.

c) Pentadbir Sistem

i. MENGEDIT butiran, mengemaskini status kerja dan memberi pesanan kepada pengasuh.

ii. MENGURUS penjejakan pelanggan dan pengasuh.

iii. DITERIMA atau DITOLAK permintaan pelanggan dan pengasuh.

iv. Boleh enetapkan pengasuh tertentu mengikut TEMPAHAN SEGERA yang dibuat oleh pelanggan.

Project Goals

The goal of this project is to develop a very useful system to facilitate users through a mobile application who want to hire someone to get nanny services based on their budget and needs without wasting time and to avoid close physical contact. The project is divided into three namely customers, caregivers and system administrators.

Project Objectives

To achieve the project goals, three main objectives have been identified. The three objectives of system development are as follows:
i. To review the nanny application service in the client's home.
ii. To design and develop an existing system for the ‘Happy Nanny Booking System’ application service.
iii. To test and evaluate the effectiveness of the use of applications that require the services of a nanny.

Project scope

The babysitter service is only to come to the customer's house in the city, which is around the Klang Valley. The scope of this system is:
a) Customers
i. Download the Android app via a website or social media and REGISTER a new account.
ii. Guide the customer to turn on LOCATION and list the services displayed in the app.
iii. Book the FOUR CATEGORIES of babysitters mentioned on the Project Goals page.
iv. Make PAYMENTS with payment options in the app according to the convenience of the customer.
v. The status of the customer booking the nanny will get a NOTIFICATION to start the nanny service.
b) Nanny
i. REGISTRATION is the same as the scope of the customer.
ii. Caregivers can choose the CATEGORY of their respective jobs that they want to do part-time work.
iii. The caregiver status will get a NOTIFICATION if there is an upcoming job.
iv. The caregiver will get a JOB OFFER when approved by the system administrator.
c) System Administrator
i. EDIT details, update job status and give orders to nanny.
ii. MANAGE customer and caregiver tracking.
iii. ACCEPTED or REJECTED customer and caregiver requests.
iv. Can assign a specific babysitter according to the IMMEDIATE ORDER made by the customer.

JavaScript MySQL Android Studio Android Android App Development Mobile App Development

ID Projek: #33243417

Tentang projek

3 cadangan Projek jarak jauh Aktif 1 tahun lepas

3 pekerja bebas membida secara purata $230 untuk pekerjaan ini

corpmember29

Hai! Anda memerlukan aplikasi mudah alih 'Sistem Tempahan Pengasuh Selamat' (JavaScript, Android Studio & C-Panel), saya telah melihat penerangan projek dengan teliti juga melihat lampiran menghantar mesej kepada saya Lagi

$300 USD dalam 10 hari
(19 Ulasan)
6.3
sundevmar

Salama, Misaotra nandefa ity tetikasa ity. Eto izahay dia mamaky ny zavatra takinao ary mahazo izany. Manana fanontaniana vitsivitsy izahay. Ka te hiresaka aminao izahay. Azafady mba alefaso aminay dia afaka mifanak Lagi

$140 USD dalam 7 hari
(7 Ulasan)
4.5
Teamsaurabh

Halo, saya telah membaca detail Anda dengan cermat. Anda menginginkan aplikasi seluler Happy Nanny Booking System (JavaScript, Android Studio & C-Panel). Saya dapat mendesain dan mengembangkannya sesuai kebutuhan Anda. Lagi

$250 USD dalam 14 hari
(6 Ulasan)
4.4